Veelgestelde vragen

Zoekpagina

  Communicatie en pilotscholen (3)

  • Zijn de examenprogramma’s en pilotexamens beschikbaar?

   De examenprogramma’s staan op de website van het project bij het betreffende profiel. De conceptsyllabi staan op www.examenblad.nl.

   De pilotexamens die tot nu toe zijn afgenomen staan op

   http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_vmbo/examens_vmbo_2016/vmbo_cspe_bb_tv1

   Lees verder >>
  • Wat vertel ik nieuwe eerstejaars?

   Voor leerlingen van de bassischool is een folder ontwikkeld waarin staat hoe het nieuwe vmbo in elkaar zit en welke profielen er zijn. Vmbo-scholen kunnen deze brochure bestellen en op maat maken door hun eigen logo en NAW-gegevens te uploaden en zelf teksten in te voeren. In de brochure kunnen…

   Lees verder >>
  • Wat is een pilotschool?

   In augustus 2014 zijn ruim 50 pilotscholen betrokken bij het project. Voor alle profielen doen er pilotscholen mee, sommige scholen bieden één profiel aan anderen hebben hun hele organisatie omgegooid en zijn al een ‘nieuwe’ vmbo-school.
   Pilotscholen maken van de examenprogramma’s onderwijs en leiden hun leerling met die programma’s…

   Lees verder >>

  Methodes, nascholing, materiaal (4)

  • Wanneer komen de LOB-handreikingen beschikbaar?

   De handreiking LOB staat op de website onder de tab LOB. Daar vindt u een algemene handreiking en een handreiking speciaal voor de theoretische leerweg. Daarnaast vindt u onder deze tab voorbeelden van de wijze waarop scholen vorm geven aan LOB

   Lees verder >>
  • Wat zijn de gevolgen voor de inventaris van scholen van de nieuwe programma’s?

   Verschillende beroepsgerichte platforms hebben inventarislijsten gemaakt. Hierin staat welke inventaris nodig is voor het onderwijs in de profielmodulen van een profielvak. Informatie hierover is te vinden op de website van de verschillende platform. (zie www.platformsvmbo.nl). Aan de door de platforms gepubliceerde inventarislijsten kunnen geen rechten ontleend worden.

   Vanuit het…

   Lees verder >>
  • Zijn er nieuwe methodes voor de beroepsgerichte vakken?

   Veel uitgevers werken hard aan de ontwikkeling van een nieuwe methode. Op de website van de uitgevers kunt u zien welke uitgever er aan welke methode werkt. Vanuit het project worden er geen methoden ontwikkeld, hooguit voorbeeldlesmateriaal. Als dat het geval is, wordt dit gepubliceerd op de profielpagina waarvoor het…

   Lees verder >>
  • Kunnen alleen scholen nieuwe beroepsgerichte keuzevakken ontwikkelen?

   Niet alleen scholen kunnen nieuwe beroepsgerichte keuzevakken ontwikkelen, ook platforms, kenniscentra, branches enz. kunnen dit initiatief nemen, apart van elkaar of gezamenlijk. Iedere organisatie die een beroepsgericht keuzevak aan het totaalpakket wil toevoegen moet dezelfde weg bewandelen. Het keuzevak moet, door het bevoegd gezag van een vmbo-school) aangeboden worden aan…

   Lees verder >>

  Organisatie (10)

  • Wat kun je doen als een leerling een half jaar over heeft?

   Als een leerling tijd over heeft kan hij extra beroepsgerichte keuzevakken volgen of al in het vmbo starten met zijn mbo-opleiding. In het laatste geval moeten vmbo en mbo daar afspraken over maken.

   Als een leerling extra keuzevakken volgt dan kunnen die meetellen bij het cijfer voor de keuzevakken zoals…

   Lees verder >>
  • Wie bepaalt of een leerling een profieroverstijgende keuze mag maken?

   Dat bepaalt de school. De school bepaalt namelijk uit welke beroepsgerichte keuzevakken een leerling een keuze kan maken.

   Lees verder >>
  • Hoe moeten we omgaan met fluctuatie in keuzegedrag van leerlingen?

   Het LOB-traject moet leerlingen begeleiden bij het maken van keuzes. Fluctuatie in keuzes kan, voor zover de school dat toelaat. Door breed te oriënteren kunnen leerlingen kennis maken met verschillende beroepenvelden, voor ze een keuze maken voor een vervolgopleiding.

   Lees verder >>
  • Op basis waarvan gaan leerlingen straks een beroepsgericht profielvak of keuzevakken kiezen?

   Loopbaanoriëntatie en begeleiding gaat als een rode draad door het programma lopen. Op basis van hun LOB-traject gaan leerlingen straks een beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken kiezen.

   Lees verder >>
  • Hoe moet het met tussentijdse instroom vanuit andere scholen?

   De profielen zijn voor alle vmbo-scholen gelijk, al kan een school daar op haar eigen manier vorm aan geven. Bij tussentijdse instroom moet, net als nu, bekeken worden wat een leerlingen al gedaan heeft en wat hij nog moet doen. Daarbij kan een school ervoor kiezen modulen van het beroepsgerichte…

   Lees verder >>
  • Mag ik als school bepalen welke beroepsgerichte keuzevakken een leerling moet volgen? (Ik bied als school een pakket aan van een beroepsgericht profielvak en vier keuzevakken, en laat geen keuze aan de leerling.)

   In de wet staat: de school moet leerlingen keuzemogelijkheden bieden.

   De betekent dat een leerling keuzevakken moet kunnen kiezen en niet een kant en klaar pakket van vier vaste keuzevakken aangeboden moet krijgen waarin geen keuze mogelijk is.

   Een aantal scholen werkt met zogenaamde leerlijnen. Leerlingen kunnen na het beroepsgerichte profielvak…

   Lees verder >>
  • Kan een school alle beroepsgerichte keuzevakken in het derde leerjaar aanbieden en het beroepsgerichte profielvak in het vierde leerjaar?

   Ja, dat is mogelijk. Scholen bepalen zelf hoe ze het examenprogramma omzetten in een onderwijsprogramma en wanneer ze welke onderdelen van het examenprogramma aanbieden. Voorwaarde is wel dat alle doelen uit een examenprogramma aan de orde zijn geweest en dat de leerlingen die beheerst.

   Lees verder >>
  • Hoe rijmen keuzemogelijkheden zich in relatie tot organiseerbaarheid?

   Een school hoeft niet alle beroepsgerichte keuzevakken die ontwikkeld zijn aan te bieden. De school biedt zoveel keuzemogelijkheden aan als zij zelf kan organiseren. Hierdoor kan de keuze voor leerlingen beperkt zijn. Dit zal vooral in het begin het geval zijn, als de organisatie zich nog moet ontwikkelen. Naarmate de…

   Lees verder >>
  • Wij starten in de eerste klas met een beroepsgericht programma. Mag dat?

   Een examenprogramma geeft aan WAT leerlingen moeten leren, niet HOE u dat als school moet vormgeven. Als u werkt met veel praktijkuren in de onderbouw (en u haalt de kerndoelen onderbouw met deze leerlingen), kunt u dat gewoon blijven doen. Beroepsgerichte examenprogramma’s mogen niet in leerjaar 1 of 2 van…

   Lees verder >>
  • Hoe kan ik samenwerken met het bedrijfsleven en het ROC in de regio?

   De nieuwe examenprogramma’s bestaan uit een beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Welke keuzevakken u als school aanbiedt, hangt af van uw mogelijkheden en de regionale situatie. Samen met bedrijfsleven en mbo in uw regio kunt u daarin keuzes maken.

   Lees verder >>

  Planning (tijdslijn) (1)

  • Wanneer moet ik volgens de nieuwe beroepsgerichte programma’s les gaan geven?

   De nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s zijn op 1 augustus 2016 ingevoerd in het derde leerjaar van het vmbo. Scholen die dat willen kunnen op 1 augustus 2017 starten met de nieuwe beroepsgerichte programma’s. Vanaf die datum vervallen de afdelingsprogramma’s.

   Lees verder >>

  Structuur nieuwe programma's (29)

  • Wat zijn de namen van de beroepsgerichte profielen, modulen en beroepsgerichte keuzevakken?

   In de linkerkolom van de website ziet u de namen van de beroepsgerichte profielen. Als u op een van de namen klikt, kunt u het examenprogramma openen en krijgt u toegang tot andere informatie over dit profiel.

   Lees verder >>
  • Is het mogelijk verkorting op het mbo te realiseren?

   De nieuwe examenprogramma’s hebben niet als belangrijkste doel verkorting op het mbo te realiseren, wel om de aansluiting te optimaliseren.
   Het is mogelijk onderdelen van het mbo-programma als beroepsgericht keuzevak aan te bieden in het vmbo. Dit heeft op de eerste plaats een voorbereidende en oriënterende functie, maar zou…

   Lees verder >>
  • Gaat het mbo meer kijken naar het beroepsgerichte profielvak dat een leerling heeft gevolgd?

   Beroepsgerichte profielvakken en keuzevakken vormen samen het beroepsgericht onderwijsprogramma dat een leerling heeft gevolgd. Voor het mbo kan het heel interessant zijn te kijken naar de beroepsgerichte keuzevakken, omdat daarin verdieping plaats kan vinden en een leerling in de beroepsgerichte keuzevakken al onderdelen van een mbo-opleiding kan volgen.
   Het…

   Lees verder >>
  • Waarom is de kans niet gegrepen om vmbo en mbo samen te voegen c.q. de examenprogramma’s op elkaar af te stemmen?

   VMBO en MBO zijn geschieden onderwijssystemen met een eigen wet- en regelgeving die niet zo maar in elkaar gevoegd kunnen worden. Bij de ontwikkeling van examenprogramma’s heeft er op verschillende niveaus overleg en afstemming  plaatsgevonden met het MBO. Op de eerste plaats zitten er in alle SVC en werkgroepen mbo-docenten….

   Lees verder >>
  • Hoeveel examenprogramma’s zijn er nu en hoeveel zijn er straks?

   Tot 2016 waren er ongeveer 35 verschillende examenprogramma’s. Vanaf 2016 zijn er tien profielen, in de linkerkolom van de website ziet u welke profielen er zijn.

   Lees verder >>
  • Zijn alle profielmodulen en beroepsgerichte keuzevakken vergelijkbaar qua omvang?

   Ja, bij de ontwikkeling wordt ervan uitgegaan dat een profielmoduul en beroepsgericht keuzevak ongeveer 100 uur omvat. Of een school ook zoveel tijd aan elk deel besteedt is aan de school.

   Lees verder >>
  • Worden de programma’s lichter dan nu het geval is?

   Nee, dat is niet de bedoeling. De beroepsgerichte programma’s blijven ongeveer even zwaar als voor de invoering van de profielen in het vmbo. De regiegroep bewaakt dat alle profielen ongeveer even zwaar worden.

   Lees verder >>
  • Hoe sluiten de nieuwe profielen aan op het mbo?

   Het mbo is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het vmbo en praat mee over het aantal en de invulling van profielen.
   Er is geen sprake van een één op één aansluiting tussen opleidingen in het mbo en profielen in het vmbo, daarvoor zijn de onderwijsstructuren te verschillend. Vanuit…

   Lees verder >>
  • Waarom heeft niet elke sector evenveel profielen?

   Uitgangspunt voor elke sectorvernieuwingscommissie was twee profielen te ontwikkelen of, als dat niet mogelijk was, gemotiveerd aan te geven waarom er meer of minder profielen in die sector moesten komen. De SVC’s Techniek en Zorg & welzijn hebben van die mogelijkheid gebruikgemaakt en aangegeven waarom zij respectievelijk vijf en één…

   Lees verder >>
  • Hoeveel tijd kosten de nieuwe examenprogramma’s?

   In het VO kennen we geen verplichte lessentabel meer. Toen het vmbo werd ingevoerd (1999) was dat nog wel het geval. In 1999 zijn de examenprogramma’s ontwikkeld voor 960 uur (BB en KB. Dit is 12 lesuren per week per leerjaar) of 320 uur (GL Dit is 4 lesuren per…

   Lees verder >>
  • Bevatten de kernprogramma’s alleen competenties?

   Voor elke sector is één kerndeel ontwikkeld. Dit kerndeel bestaat uit algemene vaardigheden (, deel A, vergelijkbaar met de huidige preambule), professionele kennis en vaardigheden (sectorspecifiek en LOB.

   In deel B van de kern staan professionele kennis en vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die kenmerkend zijn voor de sector en waarvan…

   Lees verder >>
  • Mag een leerling ook vijf beroepsgerichte keuzevakken volgen?

   Ja, dat mag als de school die mogelijkheid biedt. De leerling moet ten minste vier beroepsgerichte keuzevakken en een beroepsgericht profielvak volgen om het beroepsgericht programma af te kunnen sluiten.

   Als een leerling meer beroepsgerichte keuzevakken volgt kunnen deze allemaal met naam en cijfer op de cijferlijst vermeld worden en…

   Lees verder >>
  • Hoe garandeer je dat een leerling die buiten zijn profiel beroepsgerichte keuzevakken volgt voldoende meekrijgt van de kern van dat andere profiel?

   Elke kern bevat een algemeen deel (deel A en C) en een sectorspecifiek deel (deel B). Het algemene deel is voor alle profielen gelijk. Het sectorspecifieke deel komt in elk moduul en keuzevak terug. Door een keuzevak te volgen, volgt de leerling tegelijk de kern die daarbij hoort.

   Lees verder >>
  • Heeft het examenprogramma betrekking op een of twee jaar?

   Het examenprogramma heeft betrekking op het vmbo. In het voortgezet onderwijs omvat het vmbo leerjaar drie en vier (leerjaar een en twee heten onderbouw).
   Het examenprogramma wordt ontwikkeld voor leerjaar drie en vier van het voortgezet onderwijs. In het examenprogramma wordt beschreven wat leerlingen aan het eind van hun…

   Lees verder >>
  • Kan een leerling in twee beroepsgerichte profielvakken centraal examen doen?

   Ja, een leerling kan in twee beroepsgericht profielvakken centraal examen doen, maar hij moet dan wel 8 keuzevakken afsluiten (bij elk profielvak horen vier beroepsgerichte keuzevakken). De leerling volgt in dat geval een extra vak en moet voldoen aan de eisen die bij dat vak horen (profielvak en keuzevakken).

   Lees verder >>
  • Stel een school kiest ervoor eerst beroepsgerichte keuzevakken aan te bieden en daarna het beroepsgerichte profielvak. Stel een leerling wil tussentijds van profielvak wisselen. Mag dat?

   Een leerling moet een compleet beroepsgericht profielvak volgen en daarin centraal examen doen.
   Beroepsgerichte keuzevakken en het beroepsgerichte profielvak hoeven niet per se op elkaar te volgen, maar een leerling kan zijn opleiding alleen afronden als hij een compleet beroepsgericht profielvak afgesloten heeft. Tussentijds wisselen kan door eerder gevolgde…

   Lees verder >>
  • Mag je alle beroepsgerichte keuzevakken door het mbo in laten vullen?

   Een leerling moet ten minste vier beroepsgerichte keuzevakken afronden om een diploma te kunnen krijgen. Keuzevakken moeten in alle gevallen landelijk goedgekeurde keuzevakken zijn die voorzien zijn van een ilt-code.
   In eerste instantie zijn er landelijke keuzevakken ontwikkeld. Vmbo en mbo moeten samen bekijken of deze keuzevakken passen bij…

   Lees verder >>
  • Hoe zit het met de volgtijdelijkheid van beroepsgericht profielvak en keuzevakken?

   Aan de sector vernieuwingscommissies is gevraagd afgeronde eenheden te ontwikkelen waarin zo min mogelijk volgtijdelijkheid zit. Dit is niet altijd mogelijk. Soms moet een leerling eerst een moduul van het beroepsgerichte profielvak volgen voor hij een beroepsgericht keuzevak kan kiezen. Het is aan de school/docent om te bepalen of een…

   Lees verder >>
  • Is het niet lastig gelijkwaardigheid te borgen tussen verschillende onderdelen van het programma. Vooral omdat een moduul uit het beroepsgericht profielvak soms voor een leerling een keuzevak is.

   Het streven is vooral dat de profielen qua zwaarte, inhoud (beroepskennis, houding en vaardigheden) gelijkwaardig zijn. Dit is lastig te beoordelen, maar het ene vmbo-examen mag niet veel makkelijker of moeilijker zijn dan het andere examen. Het CvTE bewaakt de zwaarte van de centrale examens en zorgt ervoor dat deze…

   Lees verder >>
  • Kan een leerling ook voor twee beroepsgerichte profielvakken kiezen?

   Een leerling kiest één beroepsgericht profielvak en doet daar centraal examen in. Aan dat ene beroepsgerichte profielvak zijn ook zijn geprofielgevonden vakken gekoppeld.
   Als beroepsgerichte keuzevakken kan een leerling een deel van een ander (tweede) beroepsgericht profielvak volgen. Als een school daarvoor licentie heeft mag ze een tweede beroepsgericht…

   Lees verder >>
  • Wat is ervaringsgericht leren in het kader van LOB?

   Het belangrijkste onderdeel van LOB, op basis waarvan leerlingen een keuze maken, is het opdoen van ervaringen en daaruit leren. Ervaringen doen leerlingen op tijdens stages, bijbaantjes, praktijkopdrachten, enz. Daaruit leren gebeurt door met leerlingen over deze ervaringen in gesprek te gaan, de loopbaanreflectiegesprekken.

   Lees verder >>
  • Hoe weet het ROC/AOC welke beroepsgerichte keuzevakken een leerling gevolgd heeft?

   Op de cijferlijst van de leerling wordt vermeld welk beroepsgericht profielvak en welke beroepsgerichte keuzevakken een leerling gevolgd heeft.

   Lees verder >>
  • Wat is de verhouding tussen het beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken?

   Bij de ontwikkeling gaan we ervan uit dat het beroepsgerichte profielvak en vier beroepsgerichte keuzevakken beide ongeveer 50% van de onderwijstijd en het examenprogramma omvatten. Dit is echter lastig, want er bestaat geen voorgeschreven lessentabel meer en scholen bepalen zelf hoeveel tijd ze aan welke onderdeel besteden. Scholen kunnen dus…

   Lees verder >>
  • Mag je ook een beroepsgericht keuzevak aanbieden van een profiel dat je niet zelf in huis hebt?

   Ja dat mag. Voor het aanbieden van beroepsgerichte profielvakken heeft een school een licentie nodig, voor het aanbieden van beroepsgerichte keuzevakken niet. Leerlingen moeten zich kunnen verbreden (blijven oriënteren binnen en buiten een profiel) en verdiepen (meer beroepsgerichte keuzevakken binnen een profiel of binnen een deelgebied volgen). Leerlingen kunnen daarbij…

   Lees verder >>
  • Zijn de nieuwe programma’s niet allemaal heel globaal, proeven aan?

   Dat is zeker niet de bedoeling! Belangrijke eis die aan de examenprogramma’s is gesteld, is dat ze praktische vaardigheden bevatten. Een beroepsgericht examenprogramma vmbo bestaat altijd uit een combinatie van theorie en praktijk. Vmbo-leerlingen leren door doen, daar komen de examenprogramma’s aan tegemoet. De programma’s bevatten, voor zover mogelijk, ‘authentieke’…

   Lees verder >>
  • Leiden de nieuwe programma’s niet tot vervlakking?

   De nieuwe programma’s worden soms, vooral in de sector Techniek, geassocieerd met knutselen of fröbelen, met ‘algemeen techniek’. Dit is niet de bedoeling. Vmbo-leerlingen leren door doen en worden gemotiveerd door authentieke beroepssituaties. Die zullen ook in de toekomst belangrijk zijn. Voor de sector kenmerkende kennis, houding en vaardigheden zijn…

   Lees verder >>
  • Leerlingen willen soms snel verdiepen kan dat nog?

   Verdiepen is zeker mogelijk. Door te kiezen voor één pakket van een beroepsgerichte profielvak en daarmee samenhangende beroepsgerichte keuzevakken kan een leerling zich al snel verdiepen. De verdieping zal echter minder ver gaan dan nu soms het geval is, waar leerlingen binnen het vmbo al zodanig opgeleid worden dat ze in…

   Lees verder >>
  • Kan ik een kerndeel aanbieden dat past bij verschillende disciplines? (bijvoorbeeld voertuigen en grafimedia of verkoop en horeca)?

   Voor elke sector is een kern ontwikkeld. De kern van een sector bevat die onderwerpen die kenmerkend zijn voor de sector: kennis, houding en vaardigheden die een leerling moet beheersen om in die sector werkzaam te kunnen zijn of een opleiding te kunnen volgen. De kern kan niet los gezien…

   Lees verder >>
  • Hoe verhoudt zich de regionale inkleuring tot de landelijke doelen en eenduidigheid van de programma’s?

   De nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s geven ruimte voor een regionale inkleuring. In eerste instantie zal er een landelijk pakket van beroepsgerichte profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken ontwikkeld worden. De profielen zijn voor alle leerlingen in Nederland gelijk en in het beroepsgerichte profielvak doen de leerlingen centraal examen. Uit het aanbod van beroepsgerichte…

   Lees verder >>

  Toetsing en afsluiting (15)

  • Kan een KB-leerling het beroepsgerichte vak afsluiten op GL niveau?

   Er komen regelmatig vragen binnen rond het afsluiten van een vak op een hoger niveau. Dat mag, als het om hetzelfde vak gaat. Een leerling krijgt het diploma van het laagste niveau waarop hij een vak heeft afgesloten.

   Sommige scholen willen leerlingen in de kader beroepsgerichte leerweg het beroepsgerichte vak…

   Lees verder >>
  • Moeten alle deeltaken en eindtermen opgenomen worden in het PTA?

   Voor de keuzevakken geldt:
   Ja, u moet alle deeltaken opnemen in het PTA, maar u hoeft niet alle eindtermen van een deeltaak expliciet te toetsen. Indien u afzonderlijke eindtermen expliciet toetst moet u deze opnemen in het PTA

   Voor het profielvak geldt:
   De profielmodules worden getoetst in het…

   Lees verder >>
  • Hoe richt ik mijn PTA en de schoolexamens in?

   heel veel antwoorden op vragen zijn te vinden op http://www.platformsvmbo.nl/schoolexaminering. Hier vindt u ook voorbeeld PTA’s en stappenplannen om te komen tot goede schoolexamens. Alle materialen die gebruikt zijn bij de leergang schoolexaminering zijn op deze website te vinden..

   Lees verder >>
  • Stel dat een leerling in leerjaar 3 examen doet en het niet haalt. Wat betekent dat voor herkansing in leerjaar 4? Is het dan gewoon opnieuw examen doen met mogelijkheid tot herkansing of is er dan maar 1 mogelijkheid omdat het een herkansing is?

   De leerling mag één vak herkansen. Dit geldt zowel in leerjaar 3 als in leerjaar 4. Een leerling die zakt in leerjaar 3 kan in datzelfde leerjaar herkansen, maar kan ook in leerjaar 4 opnieuw deelnemen aan het examen.

   Lees verder >>
  • Wat komt er straks op het vmbo-diploma te staan?

   Op het diploma komt de naam van het profiel dat de leerling gevolgd heeft te staan. Op de cijferlijst komen het profielvak en de keuzevakken te staan. Van elk keuzevak wordt de naam vermeld en het cijfer dat de leerling voor het keuzevak behaald heeft. Naast een diploma en een cijferlijst…

   Lees verder >>
  • Zijn er aparte centrale examens voor de verschillende leerwegen?

   Ja, elke leerweg en elk profielvak kent zijn eigen centrale examen, zie voor de pilotexamens

   http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_examens_vmbo/examens_vmbo_2016/vmbo_cspe_bb_tv1

   Lees verder >>
  • Hoe zit het met de volgorde SE – CE?

   De volgorde SE – CE blijft zoals die was. Voor een vak moet eerst het schoolexamen zijn afgerond voor een leerling deel kan nemen aan het centraal examen.

   In het nieuwe vmbo is het beroepsgerichte vak gesplitst in twee delen die elk afzonderlijk worden afgesloten en elk een eigen cijfer…

   Lees verder >>
  • Mag je stof uit het profielvak ook nog in het SE toetsen?

   Ja, dat mag. Het profielvak wordt in elk geval afgesloten met een centraal examen (CSPE). Als een school ervoor kiest over de stof van het profielvak schoolexamen af te nemen dan moet het aan twee eisen voldoen:

   • het SE over het profielvak moet vóór het CSPE zijn afgerond
   • in het…
    Lees verder >>
  • Komt er flexibiliteit in het moment van afname van het CE?

   De komende jaren mag het CE afgenomen worden aan het eind van het derde en aan het eind van het vierde leerjaar. De volledige CE-periode mag daarvoor gebruikt worden (van begin april tot eind juni, kijk voor precieze data in de mededelingen van CvTE).

   Als u ervoor kiest SE af…

   Lees verder >>
  • Hoe zit het met de volgorde CE en SE?

   De regel: het SE van een vak moet afgerond zijn voor een leerling deel kan nemen aan het CE van dat vak blijft bestaan.

   Het beroepsgericht programma bestaat uit twee afzonderlijke vakken, dat elk afzonderlijk worden afgesloten en elk een eigen cijfer op de eindlijst van de leerling opleveren: het…

   Lees verder >>
  • Betekent de vernieuwing dat een leerling in leerjaar 3 centraal examen kan doen?

   Ja, een leerling kan in het derde leerjaar deelnemen aan het CE.

   Het CE wordt afgenomen over de stof van het profielvak. Kiest een school ervoor over deze stof ook SE af te nemen, dan moet het SE zijn afgerond voor een leerling deel kan nemen aan het CE, ook…

   Lees verder >>
  • Hoe beoordeel je keuzemogelijkheden als deze allemaal anders zijn (en ook regionaal kunnen verschillen)?

   Beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen, zoals nu ook een deel van het examenprogramma met een schoolexamen wordt afgesloten. Scholen maken dus zelf het examen bij de door hen aangeboden beroepsgerichte keuzevakken.
   Als het goed is, biedt een school die beroepsgerichte keuzevakken aan waaraan in zijn omgeving behoefte…

   Lees verder >>
  • Hoe wordt een profielmoduul geëxamineerd dat door een leerling wordt gevolgd als beroepsgericht keuzevak?

   Een profielmoduul dat als beroepsgericht keuzevak wordt gevolgd wordt afgesloten met een schoolexamen.

   Lees verder >>
  • Kunnen leerlingen eerder programmaonderdelen of vakken afsluiten?

   De mogelijkheid om vakken eerder af te sluiten blijft bestaan. Een leerling kan al in het derde leerjaar een deel van zijn opleiding afsluiten. Hij mag in één of meer vakken in het derde leerjaar examen doen, maar niet in alle vakken.
   Het is ook mogelijk om het beroepsgerichte profielvak…

   Lees verder >>
  • Wordt het beroepsgerichte profielvak in het centraal examen en worden de beroepsgerichte keuzevakken in het schoolexamen getoetst?

   Net als nu moet het hele examenprogramma straks afgesloten worden door middel van examens. Het onderscheid tussen schoolexamen en centraal examen blijft bestaan. Waarbij het centraal examen centraal ontwikkeld wordt en het schoolexamen een zaak van de school is. In het centraal examen wordt het door de leerling gekozen beroepsgerichte…

   Lees verder >>

  Vakken, leerwegen, sectoren, afdelingen (14)

  • Wat is het verschil tussen een leerling die twee profielen uit verschillende sectoren volgt en een leerling die het profiel Dienstverlening en producten volgt?

   Het profiel Dienstverlening en producten (D&P) staat voor brede oriëntatie en uitstel van keuze. Deze leerling kiest aan het eind van het vmbo een sector en daaraan gekoppelde opleiding in het mbo. Beroepsgerichte vaardigheden hebben in D&P tot doel kennis te maken met de beroepsrichting, niet het verwerven van vaardigheden. Lees verder >>

  • Is UV een beroepsgericht keuzevak?

   Ja, er zijn verschillende beroepsgerichte keuzevakken uiterlijke verzorging ontwikkeld, zodat een leerling die dat wil, zich kan verdiepen in uiterlijke verzorging na of naast het beroepsgerichte profielvak Zorg & welzijn of Economie & ondernemen.

    

   Lees verder >>
  • Waar past/hoort het programma SDV (sport, dienstverlening en veiligheid)?

   Het programma SDV bestaat niet meer, zoals ook alle andere afdelingen van het vmbo verdwenen zijn. Scholen die SDV aanboden, kunnen verschillende keuzes maken:

   • De school kan D&P gaan aanbieden (dit kan alleen als er in het schooljaar 2014-2015 een operationeel programma is, met leerlingen dus)
   • De school kan…
    Lees verder >>
  • Wat is de plek van grafimedia?

   Het profiel Media, Vormgeving en ICT is ontwikkeld in plaats van Grafimedia. Scholen met deze afdeling kunnen de afdeling omzetten naar MVI. Ook scholen met een ICT-route mogen dit programma omzetten naar het profiel MVI (zie Routekaart naar profielen vmbo september 2014).

   Lees verder >>
  • Behoren de avo-vakken ook tot het kerndeel?

   Nee, de avo-vakken blijven zoals ze zijn, de vernieuwing heeft alleen betrekking op de beroepsgerichte programma’s. Naast de beroepsgerichte programma’s moeten leerlingen avo-vakken volgen.

   Lees verder >>
  • Hoeveel ruimte heeft een school in de ontwikkeling van beroepsgerichte keuzevakken?

   Voor de ontwikkeling van beroepsgerichte keuzevakken is een format waaraan iedereen zich moet houden. Nieuwe beroepsgerichte keuzevakken moeten, door het bevoegd gezag van een vmbo-school, ter vaststelling worden aangeboden aan een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van SLO, SBB en SPV. Deze commissie adviseert OCW over de vaststelling van nieuwe keuzevakken….

   Lees verder >>
  • Wat betekent de vernieuwing voor leerwegen, blijven die bestaan?

   Ja, de leerwegen blijven bestaan. De vernieuwing heeft alleen betrekking op de beroepsgerichte examenprogramma’s.

   Lees verder >>
  • Wat gebeurt er met de sectorvakken?

   De verplichte sectorvakken blijven zoals ze zijn, maar heten vanaf 2016 profielgebonden avo-vakken.
   Dat zijn:

   • Voor de profielen E&O en HBR: algemene economie en een keuze uit: een moderne vreemde taal of wiskunde
   • Voor het profiel Z&W: biologie en een keuze uit wiskunde of aardrijkskunde of geschiedenis of…
    Lees verder >>
  • Betekent de vernieuwing dat leerlingen meer vakken aangeboden krijgen?

   De vakkenstructuur blijft gelijk. De vernieuwing heeft alleen betrekking op het beroepsgerichte programma dat een leerling krijgt. Maar dat beroepsgerichte programma bestaat uit twee vakken: het beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken, dus strikt genomen krijgt een leerling meer vakken en meer cijfers op zijn eindlijst.

   Lees verder >>
  • Wat worden de mogelijkheden voor de gemengde leerweg?

   Voor elk beroepsgericht profiel is een beroepsgericht examenprogramma ontwikkeld voor de gemengde leerweg. In de gemengde leerweg moeten leerlingen tenminste 2 modulen van het beroepsgerichte profielvak en 2 beroepsgerichte keuzevakken volgen. De modulen van het beroepsgerichte profielvak voor de GL zijn aangewezen. Het principe dat het beroepsgerichte profielvak wordt afgesloten…

   Lees verder >>
  • Wordt er onderscheid gemaakt tussen de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg.

   Ja, er komen per profiel drie examenprogramma’s: een voor de basisberoepsgerichte leerweg, een voor de kaderberoepsgerichte leerweg en een voor de gemengde leerweg. Inhoudelijk is er onderscheid gemaakt tussen de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg, al is dat onderscheid soms klein. Dat komt omdat eindtermen vrij globaal geformuleerd zijn….

   Lees verder >>
  • Wat is het sectorverplichte vak bij de profielen?

   De sectorverplichte vakken blijven zoals ze zijn, maar heten vanaf 2016 profielgebonden avo-vakken. Aan het principe verandert niets. Leerlingen moeten ook nog steeds twee verplichte vakken volgen. Profielgebonden vakken zijn gekoppeld aan het beroepsgerichte profielvak dat een leerling volgt, niet aan de beroepsgerichte keuzevakken.
   De profielgebonden vakken zijn:

  • Nemen we verwante avo-vakken ook mee in de vernieuwing?

   Nee, de vernieuwing richt zich alleen op de beroepsgerichte programma’s van het vmbo.
   Als school kunt u natuurlijk de avo-vakken en de beroepsgerichte programma’s blijven afstemmen of integreren.

   Lees verder >>
  • Wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende leerwegen?

   De examenprogramma’s worden gemaakt voor de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg. De ontwikkelaars hebben de opdracht onderscheid te maken tussen verschillende leerwegen.
   Dit onderscheid kan gemaakt worden door:

   • bepaalde beroepsgerichte keuzevakken wel voor de ene leerweg en niet voor de andere aan te bieden,…
    Lees verder >>

  Wet- en regelgeving (15)

  • Moet een leerling een heel beroepsgericht profielvak volgen?

   Ja, een leerling moet altijd één heel beroepsgericht profielvak volgen en daarin centraal examen doen. Doet de leerlingen dat niet dan kan hij het beroepsgerichte programma niet afsluiten en geen diploma krijgen.
   Naast een beroepsgericht profielvak moet de leerling ten minste vier (in de GL twee) beroepsgerichte keuzevakken afronden.

   Lees verder >>
  • Wie maakt de keuze welke profielen er worden aangeboden?

   De school maakt de keuze, afhankelijk van de vraag of de school de licentie heeft om een profiel aan te bieden. (zie Routekaart naar profielen vmbo september 2014)

   Lees verder >>
  • Kunnen leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg keuzevakken doen die bedoeld zijn voor leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg?

   Als een school die mogelijkheid biedt dan kan dat. Het is wel belangrijk die leerlingen erop te wijzen dat ze een diploma basisberoepsgerichte leerweg krijgen en dus niet door kunnen stromen naar een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, zodat geen valse verwachtingen worden gewekt.

   Lees verder >>
  • Mag je profielen aanbieden die je zelf niet in huis hebt?

   Scholen mogen hun huidige aanbod van afdeling omzetten naar profielen. Profielen waar een school geen onderliggende licentie voor heeft, mogen niet aangeboden worden, terzij daarover in een regionaal overleg afspraken worden gemaakt of er een aanvraag voor uitbreiding van toegestaan aanbod wordt gedaan (zie Routekaart naar profielen vmbo september 2014). Lees verder >>

  • Hoe gaat het met licenties?

   Scholen kunnen hun afdelingslicentie omzetten in een profiellicentie (zie Routekaart naar profielen vmbo september 2014). Voor het aanbieden van beroepsgericht keuzevakken is geen licentie nodig.

   Lees verder >>
  • Betekent de invoering van nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s dat alle regionale afspraken vervallen?

   Nee, regionale afspraken blijven bestaan. Voor de profiellicentie kan een school gebruikmaken van de regionale afspraken. De school mag ook terugvallen op onderliggende licenties of licenties die in het kader van regionale afspraken zijn verkregen.
   Voor het starten van nieuwe profielen waarvoor geen licentie is zijn nieuwe regionale afspraken…

   Lees verder >>
  • Blijven Leerwerktrajecten bestaan?

   Ja, deze trajecten blijven bestaan. De leerlingen in een LWT-traject zullen vanaf 2016 worden opgeleid volgens de nieuwe beroepsgerichte programma’s en in 2018 uitstromen naar het mbo.

   Leerlingen in een leerwerktraject moeten het volledige beroepsgerichte programma voor de basisberoepsgerichte leerweg doorlopen, dus het beroepsgerichte profielvak én vier keuzevakken. Daarnaast moet…

   Lees verder >>
  • Wat betekent de vernieuwing voor leerlingen die vakken op verschillend niveau willen afsluiten?

   Het afsluiten van vakken op verschillend niveau blijft mogelijk, net als dat nu het geval is.

   Lees verder >>
  • Wat betekenen de nieuwe beroepsgerichte programma’s voor VM2 en vakmanschapsroute?

   Leerlingen in een VM2-traject of vakmanschapsroute die examen doen in een beroepsgericht programma zullen vanaf 2016 worden opgeleid volgens de nieuwe beroepsgerichte programma’s en in 2018 uitstromen naar het mbo.

   Lees verder >>
  • Hoe verhoudt de vrijheid van scholen beroepsgerichte profielvakken en keuzevakken aan te bieden zich tot bestaande afspraken in RPO’s (mag iedereen straks alles aanbieden)?

   Nee, straks mag niet iedereen alles aanbieden. Voor het aanbieden van een beroepsgericht profielvak heeft een school een licentie nodig. Scholen kunnen hun afdelingslicentie omzetten naar een profiellicentie (zie Routekaart naar profielen vmbo september 2014). Voor het aanbieden van beroepsgerichte keuzevakken is geen licentie nodig. Wel moet een school…

   Lees verder >>
  • Hoe komen beslissingen tot stand?

   Beslissingen worden uiteindelijk genomen door de minister van OCW (voor groen EZ). Zij stelt de nieuwe examenprogramma’s vast, beslist welke beroepsgerichte profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken er komen en hoe er geëxamineerd gaat worden. De minister wordt geadviseerd door de begeleidingscommissie pilots en examenprogramma’s. De begeleidingscommissie op haar beurt ontvangt adviezen…

   Lees verder >>
  • Hoe zit het met licenties en bevoegdheden?

   De regelingen rond licenties van scholen en bevoegdheden van docenten zijn aangepast. Scholen kunnen hun afdelingslicentie omzetten in de profiellicentie (zie Routekaart naar profielen vmbo september 2014). Voor het aanbieden van beroepsgerichte keuzevakken is geen licentie nodig. Wel moet de school zorgen voor bekwame docenten en voldoende outillage.

   Lees verder >>
  • Komen de afdelingsprogramma’s te vervallen?

   Vanaf augustus 2017 kunnen er geen leerlingen meer ingeschreven worden in afdelingsprogramma’s. Deze programma’s vervallen dan. Leerlingen kunnen tot 2019 examen doen in een afdelingsprogramma.
   Scholen mogen vanaf augustus 2016 het profiel aanbieden dat past bij hun licentie (zie Routekaart naar profielen vmbo september 2014). Voor het aanbieden…

   Lees verder >>
  • Hoeveel vrije ruimte houden scholen?

   Examenprogramma’s geven aan wat leerlingen moeten leren, niet hoe scholen dit aan moeten bieden. Scholen kunnen daarin eigen keuzes maken.
   Ook geven examenprogramma’s niet aan, hoeveel tijd er aan een onderwerp of het hele programma besteed moeten worden. Scholen moeten zorgen dat alle onderwerpen uit een examenprogramma behandeld en…

   Lees verder >>
  • Gelden de nieuwe examenprogramma’s ook voor mijn school?

   Ja, de nieuwe examenprogramma’s beroepsgerichte programma’s gelden voor alle scholen die een beroepsgerichte leerweg in het vmbo aanbieden (basis, kader en gemengde leerweg). Alle beroepsgerichte afdelingsprogramma’s zijn vervangen door profielen en gelden voor alle vmbo-scholen.

   Lees verder >>

  Stel hier uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.