Overgangsmaatregel bevoegdheid leraren in beroepsgerichte vakken

17 april 2017

Op 28 maart jl. is de overgangsmaatregel bevoegdheid leraren in beroepsgerichte vakken gepubliceerd. Op grond hiervan kunnen scholen leraren in vaste dienst die vóór de invoering van de beroepsgerichte profielen leraar waren in een afdelingsvak, intrasectoraal of intersectoraal programma dat verwant is aan het door de leraar verzorgde beroepsgerichte vak, tot 1 augustus 2021 de tijd geven om voor dat vak bevoegd te worden, omdat zij tot die tijd onbevoegd mogen lesgeven in dat vak.

De overgangsmaatregel biedt scholen en leraren de tijd om betreffende leraren te scholen naar een passende bevoegdheid voor het profielvak. Het besluit beperkt zich tot leraren in vaste dienst. Voor leraren in tijdelijke dienst en voor leraren die nieuw in vaste of tijdelijke dienst komen en nog bevoegd moeten worden voor een van de nieuwe beroepsgerichte vakken, is al bepaald dat zij in beperkte mate onbevoegd les mogen geven. Op grond van het vierde lid van artikel 33 Wvo mag iemand die benoembaar is voor een vak, namelijk twee jaar lang onbevoegd lesgeven, mits hij verklaart zich in te zullen spannen om de betreffende bevoegdheid alsnog te halen. Het bevoegd gezag kan de termijn van twee jaar eenmaal met twee jaar verlengen, indien dat noodzakelijk wordt geacht vanwege de kwaliteit en de voortgang van het onderwijs aan de school.

<< Terug naar overzicht