Slaag-zakregeling nieuw vmbo

Er komen nogal wat vragen binnen over de slaag-zakregeling en de wijze waarop de cijfers voor het beroepsgerichte programma tot stand komen in het nieuwe vmbo. In plaats van één cijfer dat twee keer meetelt, krijgen leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen voor de nieuwe profielen twee cijfers die elk één keer mee tellen. Leerlingen in de gemengde leerweg krijgen te maken met een zogenaamd combinatiecijfer.

In een notitie wordt dit aan de hand van een aantal plaatjes én een cijfervoorbeeld toegelicht.

Heeft u vragen over toetsing en examinering in het nieuwe vmbo stel die dan hier. Wij geven zo snel mogelijk antwoord.