Inhoud workshops voorlichting CSPE – 12 maart 2019

Inhoud vakspecifieke workshop per profiel
In het vakspecifieke deel wordt naast de bespreking van de aangeleverde vragen in elk geval ook aandacht besteed aan de volgende zaken:

 • Aan de hand van opdrachten uit de cspe’s bespreken we specifieke aandachtspunten van de voorbereiding op en de organisatie van de afname. Ook materialen, gereedschappen, apparatuur en voorzieningen komen hierbij aan de orde.
 • Aan de hand van (een deel van) het correctievoorschrift wordt nader ingegaan op het gebruik van het correctievoorschrift. Examinatoren beoordelen één of meer opdrachten en wisselen uit hoe ze tot de scoretoedeling zijn gekomen. Dit met het doel te komen tot een zo vergaand mogelijke mate van consensus bij de beoordeling.
 • Uitwisselen van ervaringen opgedaan bij de voorbereiding op en de organisatie van de afname van het cspe van 2018 en de voorbereiding van het cspe van 2019.

Uitwisseling tussen docenten staat in deze bijeenkomst centraal.

Inhoud vakoverstijgende workshop over de organisatie van het CSPE
In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de organisatie van een cspe. Centraal staat leren van elkaar. Aan bod komen naast de vooraf ingebrachte vragen in ieder geval de volgende onderwerpen:

 • De voorbereiding op de afname van een profielvak-cspe door examensecretarissen en examinatoren
  • Bestelling materialen
  • Het door examinatoren zelf voorafgaand aan de afname van het cspe maken van opdrachten.
  • De structuur van het cspe en de ruimte die dit kan bieden bij de inrichting van de afname (carrouselvorm, onderdelen naast elkaar, opdrachten binnen een onderdeel naast elkaar).
  • Procedures en afspraken in de school: wie heeft toegang tot, borgen van de geheimhouding, protocollen VO raad.
  • Welke ruimte bieden de richtlijnen cspe’s bij de afname van de cspe’s. (spreiding van de afname over de periode heen/over meerdere dagen, afname op locaties buiten de eigen school, samen met een andere school afnemen van hetzelfde cspe, inzet ‘externe’ examinatoren)
 • De afname van onderdelen van een cspe (vooraf, tijdens, afronding)
  • Tips voorafgaande aan de start van de afname
  • De richttijden per onderdeel/totale examentijd
  • De volgorde van de opdrachten
  • Inzage in de minitoetsen
 • Herkansing
  • Welke en aantal kandidaten?
  • Wanneer?
  • N-l-tool
  • Bestelling bij DUO aantal exemplaren herkansing
 • Kandidaten met een beperking
  • Procedure
  • Grenzen aan de mogelijkheden tot bijstelling

>>> TERUG NAAR HET AGENDA-ITEM