Vernieuwing VMBO

De beroepsgerichte programma’s in het vmbo zijn in 2016 vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. Er zijn 10 nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s ontwikkeld die in 2017 door alle vmbo-scholen zijn ingevoerd. In deze examenprogramma’s is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van hun vmbo-opleiding.

De nieuwe examenprogramma’s sluiten op aan actuele ontwikkelingen in de (beroeps)werkelijkheid en de vervolgopleidingen in het mbo. Ze houden rekening met leerroutes van leerlingen en ze dragen bij aan een betere organiseerbaarheid van het onderwijs, ook bij dalende leerlingenaantallen.

De belangrijkste uitgangspunten van de beroepsgerichte examenprogramma’s:

  • De beroepsgerichte programma’s vormen het fundament van de beroepskolom: in het vmbo leggen leerlingen de basis voor het mbo.
  • Loopbaan Oriëntatie- en Begeleiding (LOB) is verankerd in alle beroepsgerichte programma’s.
  • Elk profiel kent een gemeenschappelijk beroepsgericht deel: het beroepsgerichte profielvak. Hierin zijn de belangrijkste competenties, vaardigheden, houdingen en kennis van de beroepspraktijk opgenomen.
  • Naast het beroepsgerichte profielvak bestaat het examenprogramma uit beroepsgerichte keuzevakken. De keuzevakken bieden mogelijkheden voor verbreding en verdieping en houden in sterke mate rekening met verschillen tussen leerlingen, met individuele voorkeuren en, indien van toepassing, met regiokenmerken.
  • In de examenprogramma’s worden de verschillen tussen de leerwegen in het vmbo duidelijk benoemd.

Stuurgroep en begeleidingscommissie over de organisatie

De nieuwe examenprogramma zijn in nauw overleg met het vervolgonderwijs en werkveld ontwikkeld. In elke vernieuwingscommissie zaten vmbo en mbo docenten en deskundigen. De concept examenprogramma’s zijn voorgelegd aan deskundigen uit het bedrijfsleven.

Onderzoek

De implementatie van de beroepsgerichte profielen in het vmbo wordt gevolgd door onderzoek. SLO onderzoekt hoe docenten in de praktijk vormgeven aan examenprogramma’s en of de examenprogramma’s voldoen. Een consortium onder leiding van Researchnet onderzoekt, in opdracht van OCW, het hele implementatieproces op scholen.

Engelstalige documenten

In onderstaande documenten zijn de hoofdlijnen van het nieuwe vmbo in het Engels uitgelegd. De documenten zijn vastgesteld in september 2015.