Vernieuwing VMBO

De beroepsgerichte programma’s in het vmbo zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. Voor de sectoren Economie, Techniek, Zorg & Welzijn, Groen/Landbouw en Intersectoraal, zijn nieuwe examenprogramma’s ontwikkeld door docenten en deskundigen. In deze programma’s is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het eind van hun opleiding.

De nieuwe programma’s sluiten op actuele ontwikkelingen in de (beroeps)werkelijkheid en de vervolgopleidingen in het mbo. Ze houden rekening met leerroutes van leerlingen en ze dragen bij aan een betere organiseerbaarheid van het onderwijs, ook bij dalende leerlingenaantallen. De nieuwe examenprogramma’s zijn ingevoerd op 1 augustus 2016.

De belangrijkste uitgangspunten voor vernieuwing vmbo:

  • Het aantal examenprogramma’s moet doelmatig en organiseerbaar zijn.
  • De beroepsgerichte programma’s zijn het fundament van de beroepskolom: in het vmbo leggen leerlingen de basis voor het mbo.
  • Loopbaan Oriëntatie- en Begeleiding (LOB) wordt verankerd in alle beroepsgerichte programma’s.
  • Elk profiel kent een gemeenschappelijk beroepsgericht deel: het beroepsgerichte profielvak. Hierin worden de belangrijkste competenties, vaardigheden, houdingen en kennis van de beroepspraktijk weerspiegeld.
  • Daarnaast bestaat het examenprogramma uit beroepsgerichte keuzevakken. De keuzevakken bieden mogelijkheden voor verbreding en verdieping en houden in sterke mate rekening met verschillen tussen leerlingen en met individuele voorkeuren en, indien van toepassing, met regiokenmerken.
  • In de examenprogramma’s worden de verschillen tussen de leerwegen in het vmbo duidelijk benoemd.
  • Indeling in domeinen en kwalificatiestructuur wordt gestroomlijnd met het mbo, zodat het beroepsgerichte examen vmbo als eerste proeve van bekwaamheid van het vmbo kan worden gezien.

Op verzoek van docenten is door het platform BWI, in samenwerking met andere platforms, een checklist opgesteld van stappen die genomen moeten worden om de nieuwe examenprogramma’s in te kunnen voeren. De checklist is niet voorschrijvend, maar kan ervoor zorgen dat er geen stappen overgeslagen worden. In de checklist staat aangegeven wanneer stappen gezet moeten worden en wie daarbij betrokken moet zijn.

Bekijk hier de Checklist start vernieuwing beroepsgericht vmbo (pdf)

Stuurgroep en begeleidingscommissie over de organisatie

De nieuwe examenprogramma zijn in nauw overleg met het vervolgonderwijs en werkveld ontwikkeld. In elke vernieuwingscommissie zaten vmbo en mbo docenten en deskundigen. De concept examenprogramma’s zijn voorgelegd aan deskundigen uit het bedrijfsleven.

Stuurgroep

De implementatie van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s wordt begeleid door een stuurgroep onder leiding van het ministerie van OCW met daarin vertegenwoordigers namens de verschillende raden (VO-raad, MBO Raad, AOC Raad, SPV) werkvelden, hogescholen en uitgevers.

Onderzoek

De afgelopen jaren is er een tweetal keer in opdracht van het ministerie van OCW onderzocht in hoeverre scholen voorbereid waren op de invoering van de nieuwe beroepsgerichte programma’s. De resultaten zijn in te zien in een samenvatting en een infographic van de rapporten.

Juni 2015: Samenvatting Nulmeting Vernieuwing VMBO (pdf), infographic (pdf)
April 2016: Samenvatting 2e voormeting vernieuwing (pdf)infografic (pdf)

Ambassadeurs

Scholen kunnen bij de implementatie van de nieuwe beroepsgerichte programma’s een beroep doen op ambassadeurs. Zij denken graag met u mee! Er is een ambassadeur voor elk profiel en een algemene vmbo-ambassadeur.

U kunt de hulp van een ambassadeur inroepen door een mail met uw vraag te sturen naar info@nieuwvmbo.nl.

Engelstalige documenten

In onderstaande documenten zijn de hoofdlijnen van het nieuwe vmbo in het Engels uitgelegd. De documenten zijn vastgesteld in september 2015.